۲٧- بارندگی بسیار و رویش کم گیاهان:

باران رحمت خداوند است که با باریدنش طبیعت مرده را دوباره زنده می‌گردد، و همه چیز شاداب می‌شود، در قرب قیامت چنین می‌شود که بارندگی صورت می‌گیرد اما این باران، باران رحمت و رویش گیاه نخواهد بود بلکه عذاب و شکنجه خواهد بود.

صحابی بزرگوار ابوهریرهس روایت می‌کند که رسول خداص فرمود:

«قیامت بر پا نمی‌شود، تا زمانی که باران شدیدی ببارد، بطوری که تمام خانه‌های گلی، نتواند در مقابل آن استقامت کند، و جز خانه‌های که از پشم بافته شده از آن باران محفوظ نمی‌ماند» [٧۸].

و حضرت انسس روایت می‌کند که رسول خداص فرمود:

«قیامت بر پا نمی‌شود، تا اینکه باران بسیار ببارد، ولی زمین چیزی را نرویاند» [٧٩].

و در حدیث دیگر ابو هریرهس چنین روایت می‌کند که رسول خداص می‌فرماید:

«قحط سالی این نیست که باران نبارد، لیکن قحط سالی حقیقی اینست که باران ببارد و ببارد، ولی زمین چیزی را نرویاند» [۸۰].

[٧۸] حدیث صحیح است امام احمد (۲/۲۶۲) روایت کرده است. [٧٩] امام احمد (۳/۱۴۰) روایت کرده است. [۸۰] امام مسلم (۲٩۰۴) روایت کرده است.