۲۳- زیاد شدن تجارت:

یکی دیگر از نشانه‌های قیامت اینست که تجارت و کار و بار زیاد می‌شود، و همه مشغول بازار و تجارت می‌گردند، تا جای که زنان نیز دوش به دوش مردان در تجارت و بازار مشارکت می‌نمایند.

در حدیث آمده است:

«قبل از قیامت تجارت زیاد و عام می‌گردد، تا جای که زن در تجارت با شوهرش مشارکت می‌کند» [۶۸].

در حدیث دیگر آمده است:

«از نشانه‌های قیامت اینست که مال و دارائی بسیار گردد، و تجارت عام شود» [۶٩].

ما امروزه این سخن و پیش گوی پیامبرص را مشاهده می‌کنیم و می‌بینیم که چگونه تجارت زیاد شده و زنان نیز دوش به دوش مردها در بازارها، به خرید و فروش مشغول هستند.

[۶۸] امام احمد (۱/۴۰٧-۴۰۸) روایت کرده است، سلسلة الأحادیث الصحیة شماره (۶۴٧). [۶٩] امام نسائی (٧/۲۴۴).