۲۲- زیاد شدن دروغ:

دروغ یکی از صفات رذیلۀ اخلاقی است، که دین مبین اسلام از آن بشدت نهی فرموده است، بنابراین برای شخص مسلمان جایز نیست که دروغ بگوید گر چه برای مسخره و شوخی باشد، زیرا که در حدیث آمده است:

«وای بر آن شخص که سخنی بدروغ می‌گوید، تا اینکه مردم را بخنداند، وای بر او، وای بر او» [۶۶].

پس دروغ گفتن جایز نیست، و از نشانه‌های قیامت است.

پیامبر اسلامص در حدیث چنین فرموده است:

«قیامت بر پا نمی‌شود، تا اینکه علم گرفته شود و فتنه‌ها آشکار گردد، و دروغ بسیار شود...» [۶٧].

[۶۶] امام احمد (۵/۶) و ابوداود (۴٩٩۰) و ترمذی (۲۳۱۶) روایت کرده‌اند. [۶٧] حدیث صحیح است ابن حبان (۶٧۱۸) روایت کرده است.