۲۱- نزدیک شدن بازارها:

ابوهریرهس روایت می‌کند که رسول خداص فرمودند:

«قیامت بر پا نمی‌شود، تا اینکه فتنه‌ها آشکار گردد، و دروغ بسیار شود، و بازارها نزدیک گردد» [۶۵].

امروزه ما مشاهده می‌کنیم که چگونه بازارهای جهان به همدیگر نزدیک شده است.

هم از نظر قرب مادی و ظاهری و هم از نظر اینکه با ایجاد و اختراع وسائل جدید، از قبیل تلفن و موبایل و اینترنت، دسترسی به اکثر بازارهای دنیا آسان و میسر گردیده است.

[۶۵] امام احمد (۲/۵۱٩) روایت کرده است.