۱۸- قتل و کشتار زیاد:

یکی دیگر از نشانه‌های قیامت، کثرت قتل و کشتار می‌باشد، در حدیث ابو هریره آمده است که رسول خداص فرمودند:

«قیامت وقتی بر پا می‌شود که «هرج» زیاد شود»

عرض شد: یا رسول الله ! «هرج» چیست؟

فرمودند: «قتل، قتل» [۵۶].

و در حدیث دیگر می‌فرماید:

«قسم به آن ذاتی که جانم در دست اوست، دنیا تمام نمی‌شود تا اینکه بر مردم زمانی بیاید که قاتل نمی‌داند برای چه فرد را کشته، و نه مقتول می‌داند برای چه کشته شده است».

پرسیده شده: ای رسول خداص این چگونه می‌شود؟

فرمودند:

«(هرج) فتنه، قاتل و مقتول هر دو در دوزخند» [۵٧].

آنچه پیامبر گرامیص دربارۀ وقوع حوادث و فتنه‌های تاریک، پیشگوئی فرموده بودند، برخی از آن‌ها در عهد صحابه بعد شهادت حضرت عثمان، واقع گردید، و تا به امروز بر اثر فتنه و آشوب و جنگ‌های داخلی و خارجی و وجود اسلحه‌های خطرناک، در هر روز هزاران انسان کشته می‌شوند، و ارزش انسان آنقدر کم گردیده، که مانند یک گوسفند ذبح می‌شود.

[۵۶] صحیح مسلم (۲۸۸۸/۱۸). [۵٧] امام مسلم (۲٩۰۸) روایت کرده است.