۱۵- زینت دادن مساجد:

یکی دیگر از نشانه‌های قیامت مزین، و نقش و نگار کردن مساجد، و همچنین فخر فروشی بیکدیگر می‌باشد. أنس بن مالک روایت می‌کند که رسول خداص فرمود:

«قیامت بر پا نمی‌شود تا اینکه مردم نسبت به مساجد به یکدیگر فخر کنند» [۴٩].

در روایت دیگر چنین آمده:

«از نشانه‌های قیامت اینست که مردم در (ساخت و ساز) مساجد به یکدیگر فخر فروشی کنند» [۵۰].

شکی نیست که مساجد با ذکر و طاعت خدا و رسولش، آباد می‌گردد نه با نقش و نگار ساختش.

و در حدیث دیگر و عید سختی آمده است:

«هنگامی که مسجد‌های‌تان را مزّین و رنگارنگ ساختید و قرآن‌هایتان را با آب طلاء زینت دادید، پس نابودی و هلاک برایتان است» [۵۱].

[۴٩] حدیث صحیح است، امام احمد در مسند (۳/۱۳۴) روایت کرده است. [۵۰] سنن امام نسائی (۲/۳۲) و صحیح ابن خزیمه (۲/۲۸۲). [۵۱] صحیح الجامع الصغیر (۵٩٩) علامه آلبانی اسنادش را حسن دانسته است.