۱۳- بسیار شدن زنا و فحشاء:

یکی دیگر از نشانه‌های که پیامبر گرامیص پیشینگوئی فرموده است، زیاد شدن زنا و فحشا می‌باشد.

در حدیث انسس در باره نشانه‌های قیامت آمده:

«و زنا آشکار می‌شود» [۴۵].

و از همه بدتر حلال دانستن آن است که در حدیث آمده: «در امتم گروهی خواهند بود؛ که زنا و ابریشم را حلال و جایز می‌پندارند» [۴۶].

و در حدیث دیگر آمده است:

«زمانی می‌آید که مردمان (در جلو دید دیگران) مانند الاغ مرتکب فعل زشت می‌شوند و بر آنان قیامت بر پا می‌شود» [۴٧].

و در حدیث ابوهریره چنین آمده است.

پیامبرص فرموده:

«قسم بذاتی که جانم در دست اوست، این امت از بین نمی‌رود تا اینکه فردی زنی را در وسط راه بگیرد و با وی مرتکب عمل فاحشه شود، در آن زمان بهترین آن‌ها کسی است می‌گوید: کاش پشت این دیوار می‌رفتی...» [۴۸].

[۴۵] امام بخاری (۱/۱٧۸) و امام مسلم (۱۶/۲۲۱) روایت کرده‌اند. [۴۶] امام بخاری ( ۱۰/۵۱ فتح الباری). [۴٧] امام مسلم ( ۱۸/٧۰ ) روایت کرده است. [۴۸] امام ابویعلی روایت کرده است و هیثمی در مجمع الزوائد (٧/۳۳۱) رجالش را رجال صحیح دانسته است.