۱۲- شراب نوشی و روا دانستن آن:

یکی دیگر از نشانه‌های قیامت شراب نوشی است، که متأسفانه در این ایام بکثرت دیده می‌شود، و به نام‌های گوناگون نامیده می‌شود.

در حدیث صحیح انسس روایت می‌کند که پیامبرص فرمودند:

«از نشانه‌های قیامت...» و ذکر نمودند: «... و شراب نوشیده می‌شود» [۴۳].

در حدیث دیگر آمده:

«گروهی از امتم شراب را حلال می‌دانند، و آن را به نام دیگری نامگذاری می‌کنند» [۴۴].

[۴۳] امام مسلم (۲۶٧۱). [۴۴] حدیث صحیح است، امام احمد (۵/۳۱۸) و ابن ماجه (۲/۱۱۲۳) روایت کرده‌اند.