۱۱- زیاد شدن ربا خواری:

نشانه دیگری که امروزه بسیار بچشم می‌خورد، و سود ربا خواری است.

طبق فرمایش پیامبر ص، آنقدر میان مردم ربا خواری و سود زیاد و عام می‌شود که هیچ پروا نمی‌کنند.

ابوهریرهس روایت می‌کند، که رسول خداص فرمودند:

«بر مردم زمانی خواهد آمد که شخص از مال و دارائی که بدست آورده، است هیچ پروا ندارد، آیا از حلال است یا از حرام» [۴۲].

بله آنچه پیامبرص فرموده است در این ایام بوضوح بچشم می‌خورد، که بیشتر مردم کوشش و تلاش دارند که مال و ثروت جمع آوری کنند، و هیچ بفکر حلال یا حرام بودن آن نیستند.

[۴۲] امام بخاری (۱٩۵۴) روایت کرده است.