٩- از بین رفتن امانت:

یکی دیگر از نشانه‌های قیامت از بین رفتن امانت می‌باشد، امانت از دلها برداشته می‌شود، و شخص بعد از اینکه امین بوده خائن می‌گردد، و همچین سپرده شدن امور مسلمان بدست کسانی که لیاقت و شایستگی آن را نداشته باشند از نشانه‌های از بین رفتن امانت می‌باشد.

ابو هریرهس می‌گوید:

رسول خداص فرمود:

«هنگامی که امانت از بین رفت، آنگاه منتظر قیامت باش».

عرض شد:

یا رسول الله! از بین رفتن امانت چگونه است؟.

فرمودند:

«هرگاه امور (امت) به غیر اهلش سپرده شود، پس منتظر قیامت باش» [۳۸].

همچنین در قرب قیامت بر طبق فرمایشات رسول اکرمص موازین منقلب و دگرگون می‌گردد.

بطوری که فرد راستگو را تکذیب می‌کنند، و فرد دروغگو را تصدیق می‌کنند، و شخص امین را خائن، و شخص خائن را امین می‌دانند.

[۳۸] امام بخاری (۶۱۳۱) روایت کرده است.