۸ ـ آمدن مدعیان نبوت:

یکی از نشانه‌های قیامت آمدن مدعیان دروغین نبوت است، که برخی از آن‌ها در زمان رسول اکرمص ادعای پیامبری نمودند، و برخی در زمان صحابه کرام ادعای پیامبری کردند، و پیوسته در طول تاریخ افرادی گمراه، آمده‌اند و نیز خواهند آمد که چنین ادعا کنند.

رسول اللهص فرمودند:

«قیامت بر پا نمی‌شود تا اینکه عده‌ای قریب به ۳۰ نفر دجال صفت و دروغگو ادعای پیامبری کنند» [۳۶].

و از ثوبانس روایت است که می‌گوید:

رسول خداص فرمودند:

«قیامت برپا نمی‌شود، تا اینکه قبائلی از امتم به مشرکین بپیوندند، و تا اینکه بت‌ها پرستیده شود، و همانا در امتم ۳۰ نفر دروغگو خواهد آمد، که همگی چنین می‌پندارند که پیامبر هستند، در حالیکه من خاتم پیامبرانم و بعد از من پیامبری نیست» [۳٧].

از جمله کسانی که در عصر نبوت ادعای پیامبری کردند:

مسیلمه کذاب، اسود عنسی، و سجاح، و طلیحه اسدی، را می‌توان نام برد.

و از مدعیان نبوت در عصر حاضر می‌توان غلام میرزا قادیانی و حسین بن علی میرزا بهائی را نام برد.

[۳۶] امام بخاری (۳۴۱۳) و امام مسلم (۱۵٧) روایت کرده‌اند. [۳٧] حدیث صحیح است، امام ابو داود (۴۲۵۲) و امام ترمزی (۲۱٧۶) روایت کرده است.