٧- ظاهر شدن آتشی از سرزمین حجاز:

یکی دیگر از نشانه‌های قیامت آتشی است که از سرزمین حجاز ظاهر می‌شود.

حضرت أبو هریرهس از رسول خداص روایت می‌کند که فرمودند:

«قیامت بر پا نمی‌شود تا وقتی که آتشی از سرزمین حجاز ظاهر شود، و از روشنی آن، گردن شتران در شهر بصری (شام) دیده شود» [۳۳].

امام قرطبی می‌فرماید:

این آتش در سرزمین حجاز در شهر مدینه، در شب چهارشنبه جمادی آخر سال ۶۵۴ هجری، ظاهر شد، و آتشی بس عظیم بود [۳۴].

امام نووی می‌گوید:

خبر ظاهر شدن این آتش از شهر مدینه، نزد تمام اهل شام و بقیه سر زمین‌ها متواتر است، و کسانی از اهل مدینه که آن را مشاهده کرده‌اند مرا خبر داده‌اند [۳۵].

نا گفته نماند که این آتش غیر از آن آتشی است که هنگام حادثه قیامت ظاهر می‌گردد، و مردم را بسوی سرزمین حشر سوق می‌دهد.

[۳۳] امام بخاری ( ۶٧۰۱) و امام مسلم ( ۲٩۰۲ ) روایت کرده است. [۳۴] التذکرة (ص ۵۳۱). [۳۵] شرح صحیح مسلم (۱۸/۲۸).