۳) جنگ صفین:

یکی دیگر از جنگ‌های که بین صحابه واقع گردید، جنگ صفین است، که بین حضرت علی و معاویه در گرفت.

رسول اکرمص فرموده بودند:

«قیامت بر پا نمی‌شود تا اینکه دو گروه و طایفه بزرگ از مسلمانان با همدیگر بشدت بجنگند...» [۳۰].

امام ابن حجر در فتح الباری می‌نویسد: این دو طایفه همانا علی و یارانش و معاویه و یارانش هستند [۳۱].

[۳۰] امام بخاری (۶٧۰۴) و امام مسلم (۱۵٧) روایت کرده است. [۳۱] فتح الباری (۱۳/۸۵).