۲) جنگ جمل:

از حادثه‌های ناگواری که بین صحابه رسول اللهص رخ داد حادثۀ جنگ جمل بود که بعد از شهادت حضرت عثمانس؛ بین امیر المؤمنین علیس از یک طرف و بین حضرت عایشه و طلحه و زبیر، صورت گرفت.

و حضرت عایشه و یارانش برای ایجاد صلح بین مسلمانان بیرون شدند ولی بدون اختیار طرفین جنگ صورت گرفت و رسول اکرمص پیشنگوئی فرموده بودند، و به حضرت علی دستور داده بودند که هنگام جنگ و درگیری حضرت عایشه را به جایگایش باز گرداند [۲٩].

[۲٩] مسند أحمد (۶/۳٩۳).