۴- طاعون عمواس:

در سال ۱۸ هجری در روستای عمواس [۱۶] این مرض طاعون شروع شد، سپس در سر زمین شام منتشر گردید و تعداد زیادی از یاران رسول اللهص وفات کردند تعداد وفیات ۲۵ هزار نفر از مسلمانان گفته شده است، و از جمله کسانی که در این حادثه جان دادند حضرت ابو عبیده بن الجراح امین این امت بود.

در دنباله حدیث عوف آمده:

«.. پس مرگ و میر بسیاری در میان شما رخ خواهد داد و این مرگ چنان ناگهانی است مانند بیماری که به گوسفندان اصابت می‌کند و از بینی آنان عفونت و چرک بیرون می‌آید سپس می‌میرند...» [۱٧].

امام ابن حجر/ در فتح الباری شرح صحیح بخاری می‌نویسد: این علامت و نشانی در زمان خلافت عمر، و بعد از فتح بیت المقدس، وبای طاعون عمواس آشکار شد [۱۸].

[۱۶] عمواس دهکده‌ای در سرزمین فلسطین است که تا رمله شش مایل فاصله دارد. معجم البلدان (۴/۱۰۵٧). [۱٧] صحیح بخاری (۳۱٧۶). [۱۸] فتح الباری (۶/۲٧۸).