۲- وفات جان‌گداز رسول اکرمص:

از نشانه‌های قرب قیامت وفات پیامبر گرامیص می‌باشد در حدیث صحیح آمده است

عوف بن مالک می‌گوید:

در غزوه تبوک نزد رسول اللهص حاضر شدم در حالی که ایشان در خیمه چرمی تشریف داشتند، فرمودند:

«قبل از آمدن قیامت شش چیز (و نشانی) بشمارید: وفات من... » الحدیث [۱۰].

در روایت دیگر چنین آمده است، عوف بن مالک أشجعی می‌گوید:

خدمت حضرتص حاضر شدم، آنگاه سلام عرض کردم، پیامبرص فرمود:

«عوف؟» عرض کردم:

بله، فرمودند:

«وارد شو» عوف می‌گوید:

«گفتم با تمام بدانم یا جزیی از آن؟ [۱۱] حضرتص فرمودن

«بلکه با تمامت وارد شو».

سپس فرمود:

«ای عوف! شش چیز قبل از آمدن قیامت حساب بکن و بشمار، اولین آن‌ها: وفات من ».

عوف می‌‌گوید:

من گریه کردم تا اینکه حضرت رسولص مرا ساکت نمودند، (سپس بقیه حدیث را ذکر نمودند) [۱۲].

بله عزیزان، شکی نیست که وفات سید جهانیان حضرت محمد مصطفیص بزرگ‌ترین مصیبتی است که بر امت اسلامی واقع شده است.

و با وفات پیامبر اسلامص وحی منقطع گردید.

و براستی هنگامی که حضرتص به لقای پروردگارش رفتند دنیا در چشم یارانش تیره و تار گردید.

چنانچه که صحابی جلیل انس بن مالکس می‌فرماید: هنگامی که حضرتص به مدینه تشریف آوردند هر چیز در مدینه روشن و درخشان گردید، و آنگاه که حضرتص وفات کردند، هر چیز در مدینه تیره و تاریک شد [۱۳].

[۱۰] صحیح بخاری (۵۰) و صحیح مسلم (۱۰). [۱۱] عوف این سخن را شاید بخاطر تنگی مکان پرسیده باشد، زیرا که پیامبرص در خیمه کوچکی بودند. [۱۲] حدیث صحیح است امام احمد (۶/۲۵) روایت کرده است. [۱۳] امام ترمذی در باب المناقب (۳۶۱۸) روایت کرده است.