۱- بعثت پیامبر اسلامص

رسول اکرمص بیان فرموده‌اند که، بعثت ایشان دلالت دارد بر نزدیک شدن حادثه قیامت در حدیث آمده است:

سهل بن سعدس می‌گوید:

پیامبرص فرمود:

«من و قیامت مانند این دو همراه مبعوث شده‌ایم»

و حضرتص با دو انگشتان دستشان اشاره می‌فرمودند [۶].

و انس بن مالکس می‌گوید:

رسول خداص فرمودند:

«من و قیامت مانند این دو مبعوث شده‌ایم».

انس می‌گوید:

رسول خدا انگشت شهادت را به انگشت وسطی چسپاند [٧].

و امام احمد بن حنبل با اسناد صحیح از ابو جبیرهس روایت می‌کند که می‌گوید:

رسول اللهص فرمود:

«من در آغاز نسیم قیامت مبعوث شدم» [۸].

بنابراین اولین نشانه قرب قیامت بعثت محمد مصطفیص است که بعد از ایشان پیامبری نخواهد آمد، و بعد از آن قیامت است چنان‌که در کنار انگشت شهادت انگشت وسطی قرار دارد، و در میان آن‌ها انگشت دیگری نیست.

امام حسن بصری می‌فرماید:

اولین نشانه‌های قیامت حضرت محمدص است.

امام قرطبی می‌فرماید:

«اولین نشانه قیامت حضرت محمدص است، زیرا که پیامبر آخر زمان است، و بدرستیکه در حالی مبعوث شده که میان ایشان و قیامت پیامبر دیگری نیست» [٩].

[۶] امام بخاری (۶۱۳۸) وامام مسلم (۲٩۵۰) روایت کرده‌اند. [٧] امام بخاری (۶۱۳٩) وامام مسلم (۲٩۵۱) روایت کرده است. [۸] دولابی در «الکنی» (۱/۲۳) به سلسله احادیث صحیحه (۸۰۸) رجوع شود. [٩] کتاب التذکره في أحوال الموتی وأمور الآخرة (ص ۵۲۲).