صفحه نخست عقاید (کلام) نشانه های قیامت در پرتو روایات صحیح نشانه‌های قیامت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

نشانه‌های قیامت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱- نشانه‌های صغری (کوچک)

۲- نشانه‌های کبری (بزرگ).