فریاد و صدای کر کننده (الصاخة):

خداوند می‌فرماید:

﴿فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ٣٣[عبس: ۳۳].

«پس هنگامی که (آن) صدای مهیب (قیامت) فرا رسد».