روز جمع شدن (یوم الجمع):

می‌فرماید:

﴿وَتُنذِرَ يَوۡمَ ٱلۡجَمۡعِ لَا رَيۡبَ فِيهِ[الشورى: ٧].

«و از روز جمع شدن (= روز قیامت) که در آن شک و تردیدی نیست، بترسانی».