صفحه نخست فقه و اصول پنجاه و هشت اعتراض به قانون ازدواج موقت اعتراض پنجاه و ششم: متعه با زن زناکار و کافر؛ فریب...

اعتراض پنجاه و ششم: متعه با زن زناکار و کافر؛ فریب علما را نخورید

شما می‌خوانید شیعه می‌گوید: متعه با زن زناکار و کافر حرام است؛ اما فریب نخورید؛ این نظرِ همة علمای شیعه نیست. پس کسی که قصد ازدواج یک ساعته با زن زناکار و کافر را دارد، می‌تواند مقلد آن مرجع تقلید آسانگیر شود و در صف زناکاران بیایستد نوبتش که رسید، وارد شود و صیغه کند. مؤمن داخل شود و بر فتوای آیت الله شیعه مؤمن‌تر بیرون بیاید.

آیا شما می‌دانید که اگر روایات شیعه را با دقت بنگرید، این دخول در اتاق زن زناکار به قصد متعه کردن و خروج بعد یک ساعت، از داخل شدن به مسجدالحرام ثواب بیشتری دارد؟