صفحه نخست فقه و اصول پنجاه و هشت اعتراض به قانون ازدواج موقت اعتراض چهل و هفتم: بی‌پول گاهی در چاه می‌افتد

اعتراض چهل و هفتم: بی‌پول گاهی در چاه می‌افتد

بهانه علمای شیعه این است که جوانان چون بیپولند و امکانات ندارند، نمی‌توانند عروسی دائم کنند؛ بنابراین این قانون برای آنها چونان آب حیات است.

اما من می‌گویم: اگر بچه‌ای در شکم زن پیدا شود، این جوان بی‌پول باید مخارج زن (مسکن، غذا و لباس) را بدهد و بعد هم هزینة زایمان را؛ و بعد هم باید به تنهایی کودک را بزرگ کند. این هزینه‌ها را چگونه تأمین کند؟ این اعتراض متوجه آن تعداد اندک از علمای شیعه است که معتقدند زن صیغه‌ای نفقه دارد. اگر نفقه دارد، این جوان بی‌پول که برای فرار از مخارج ازدواج دائم به سراغ صیغه آمده، از چه راهی هزینه‌ها فراهم کند؟ پس راه حل شما، یک راه حل عملی و بی‌خطر برای بی‌پول‌ها نیست. به علاوه، این جوان همیشه شهوت دارد، پس همیشه باید صیغه کند و با این حساب، باید بیشتر خرج کند.