صفحه نخست فقه و اصول پنجاه و هشت اعتراض به قانون ازدواج موقت اعتراض چهل و پنجم: کامجویی از کودک جایز است

اعتراض چهل و پنجم: کامجویی از کودک جایز است

یکی از وحشیگری‌های قانون متعه این دستور است:

نزديكي با زوجه قبل از تمام شدن نُه سال جايز نيست، اما ساير لذت‌ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخيذ[۱۱] حتي در شيرخوار اشكالي ندارد.

[۱۱]ـ لذت‌جویی از بین دو ران فرد.