صفحه نخست فقه و اصول پنجاه و هشت اعتراض به قانون ازدواج موقت اعتراض چهل و چهارم: کودک را چه کسی تأمین کند؟

اعتراض چهل و چهارم: کودک را چه کسی تأمین کند؟

این اعتراض متوجه علمای شیعه است که معتقدند زن صیغه‌ای که حامله شد، حق نفقه ندارد.

وقتی پسرم ابوبکر، هنوز در شکم مادر بود، برای خرید ماهی دریایی راهی دور را پیمودم؛ با این نیت که مادرش ماهی بخورد تا فایدة آن به جنین برسد. در راه برگشت با خود فکر کردم که: عجب! الله این ماهی را از دریای عمان روزی طفلِ ندیدة من کرده است. باز گفتم: از این عجیب‌تر، محبت پدری را در دلم انداخت تا کار و زندگی را رها کرده و برای خرید خوراک مقوی و مفید، این همه راه طی کنم. در برگشت به خانه با خود گفتم: شاید پدر هم در فکر خوب تغذیه کردن ما بود. سبحان الله از این نظام! این نظام محبت و مودت. اما به گفته اکثر علمای شیعه، زن در قانون صیغه نفقه ندارد، حتی در صورت حاملگی. این قانونی بی‌رحمانه و حیوانی و فقط برای کامجویی است؛ این قانون انسان‌ها نیست؛ این قانون، جنین و نوزاد را به امان خدا رها می‌کند و ما به آن معترضیم.