صفحه نخست فقه و اصول پنجاه و هشت اعتراض به قانون ازدواج موقت اعتراض سی و هشتم: راه حل موقت برای ارضای یک نیاز د...

اعتراض سی و هشتم: راه حل موقت برای ارضای یک نیاز دائمی، غلط است

نیاز به جنس مخالف، نیازی دائمی است. کسی که زنا می‌کند نیز موقت زنا نمی‌کند بلکه کارش همیشگی است. پس اگر برای یک نیاز دائمی راه حلی هست، باید دائمی باشد. اگر برای مردی که تحت فشار میل جنسی است جواز ازدواج موقت صادر می‌کنیم، باید بدانیم که این کار ما درست نیست. اگر دنبال چاره هستیم، باید برای ازدواج موقت جواز دائمی صادر کنیم؛ یعنی شخص باید دائماً ازدواج موقت کند. معنی این گفته چیست؟

آری، موقت را باید تکرار کنیم و تکرار موقت یعنی نوعی دائمی کردن. پس دیدید چاره‌ای غیر از آنکه قرآن ارائه داده وجود ندارد، ولی یکی دائم عروسی می‌کند، یکی دائم ازدواج موقت می‌کند و یکی دائم زنا می‌کند. همة آنها دائمی است و چیزی به نام موقت وجود ندارد. خرجی هم که انسان برای ازدواج‌های موقت پیاپی صرف می‌کند، هرگز کمتر از خرج ازدواج دائم نیست. البته فقط در یک فرض ازدواج موقت کم خرج‌تر است و آن اینکه مرد در سال یکبار تحت فشار جنسی قرار گیرد. آیا شما این را باور می‌کنید؟ یک مرد بالغ، به طور متوسط، هر هفته دو یا سه بار نیاز جنسی دارد؛ پس چگونه و تا کی می‌توان این نیاز دائمی را موقتاً پاسخ داد؟