اعتراض سی و هفتم: از این مرد به آن مرد

در مذهب شیعه ازدواج متعه با نوزاد شیرخوار و لذت بردن جنسی از بدن او جایز است، اما نباید از جلو یا پشت صورت دخول گیرد[۱۰]. حالا اگر زن بزرگسال باشد هم می‌تواند شرط در متعه بگذارد که دخول صورت نگیرد. بنابراین وقتی دخولی صورت نگیرد، نیازی نیست که زن عده نگه دارد. پس زن صیغه‌ای با استفاده از این قانون می‌تواند در یک روز بارها صیغه شود و مزد بگیرد. این کار را برای دخترانی تجویز می‌کنند که می‌خواهند بکارت خود را حفظ کنند؛ و همچنین برای زنانی که به پول بیشتری نیاز دارند. این است مذهب اینها.

[۱۰]- روح الله خمینی، تحریرالوسیلة، جلد سوم، ص ۴۳۰ و ۴۳۱.