صفحه نخست فقه و اصول پنجاه و هشت اعتراض به قانون ازدواج موقت اعتراض سی و یکم: نه پیامبر صیغه کرد، نه هیچ کدام ا...

اعتراض سی و یکم: نه پیامبر صیغه کرد، نه هیچ کدام از اهل‌بیت

حضرت علیا بعد از فاطمهل هفت همسر دائمی گرفت که هيچ کدام صيغه‌ای نبودند. پیامبرص نیز زن صیغه‌ای نداشت. در هیچ کتابی از اهل سنت نیز روایت نشده که حسن و حسینب همسر موقت داشتند؛ البته شیعه شاید به امامان دروغ ببندد و گرازش‌های بی‌اعتبار و خودساخته‌ای را به ایشان نسبت دهد.

می‌دانید که پیامبر در طول زندگی با سیزده زن ازدواج کرد و ائمه دیگر شیعه نیز با تعداد بیشتری از زنان ازدواج کردند، اما هیچ کدام متعه انجام ندادند. آیا اگر متعه حلال است بهتر نبود یکی از ائمه شیعه این کار را انجام می‌داد تا برای شیعیان حجت و الگو باشد؟ همچنین هیچ امامزاده‌ای نداریم که محصول صیغه باشد.