اعتراض بیست و نهم: رسم جاهلی است

ازدواج متعه توسط اسلام پدید نیامد؛ یک رسم جاهلی بود مثل خوردن شراب، که قرآن و پیامبرص در چند مرحله منعش کردند. البته دو بار حرام شد، باز برای مدت محدودی حلال شد و بالاخره تا روز قیامت حرام شد و این موضوع در کتاب‌های اصلی ما آمده است.

در زمان خود پیامبرص مردی از بادیه برای ایشان شراب هدیه آورد؛ فرمود: مگر نمی‌دانی الله شراب را حرام کرده؟ مرد آن را برداشت و کنار خود گذاشت. پیامبرص فرمود چرا کنار خودت گذاشتی؟ گفت: یا رسول الله می‌فروشمش. ایشان فرمود: آیا نمی‌دانی چیزی که حرام باشد خرید و فروختش هم حرام است؟ پس مرد دهانه ظرف را باز کرد و همه را به زمین ریخت.

پس یک حکم می‌تواند دفعتاً و یکباره تحریم نشود. عادات جاهلی کم‌کم از بین برده شد. رسول اللهص آنها را ممنوع کرد. متعه رسم اسلامی نیست؛ از انواع رسوم قبل از اسلام است. وقتی الله قوانین طلاق، محدودیت ازدواج، نفقه و ارث را وضع کرد، این رسم جاهلی خودبخود منسوخ شد.

علاوه بر این، متعه در سنت پیامبرص نیز حرام اعلام شد و اهل سنت همگی متفق‌القولند که حرام است. اگر در این حالت، عالم شیعه کتاب ما را باز ‌کند تا از آن متعه را ثابت نماید، کارش چه معنی دارد؟ چیزی غیر از فریب عوام شیعه؟