صفحه نخست فقه و اصول پنجاه و هشت اعتراض به قانون ازدواج موقت اعتراض بیست و ششم: در کتاب‌های اهل سنت نیست

اعتراض بیست و ششم: در کتاب‌های اهل سنت نیست

شیعه‌ برای دفاع از انحرافات عقیده‌تی خود همیشه می‌گوید: این عقیده ما در کتاب‌های اهل سنت هست، یا فلان عالم سنی نیز بر این باور است؛ خلاصه اینکه بدون خجالت هر انحراف خود را به کتاب‌های اهل سنت نسبت می‌دهند، از متعه و دخول در دُبُر گرفته تا بد بودن ابوبکر و عمر و امامت علی؛ همه و همه را می‌گویند در کتاب‌های اهل سنت آمده است.

در اینجا می‌خواهم فقط از یک دید و از یک زاویه ادعای آنها را رد کنم و آن اجماع اهل سنت است.

ما سنی‌ها نیز فرقه‌فرقه هستیم و در بین فرقه‌های ما اختلافات زیادی است. بعضی از فرقه‌های سنی در استفاده از حدیث ضعیف، اغراق می‌کنند، اما با وجود این، همه ما ازدواج متعه را به رسمیت نمی‌شناسیم، بلکه زنا می‌دانیم. کسی که به متعه اعتقاد دارد، هرگز نمی‌تواند سنی باشد، حتی اگر ابوبکر را امام اول بداند.

اگر در کتب ما می‌بود، عالمان فاسد یا حاکمان شهوتران - مثل سلطان حسین صفوی- حتماً به آن حدیث -ولو ضعیف- استناد می‌کردند و متعه را حلال نموده و دلی از عزا در می‌آوردند.

متعه که فایده دنیوی دارد و علمای شیعه در صف اول بهره‌گیران از زنان صیغه‌ای هستند؛ پس نمیتوان باور کرد که صوفی‌های منحرف و قبرپرستان سنی، اگر بهانه‌ای برای حلال کردن آن می‌داشتند، متعه را حرام بدانند. همین دلیل بر رد ادعای شیعه کافی است که از صیغه کردن در کتاب‌های اهل سنت ذکری به میان نیامده سن و آنان می‌خواهند با این اکاذیب شیعه‌های ساده را بفریبند.