مشخصات کتاب

پنجاه و هشت اعتراض به قانون ازدواج موقت
تأليف:

محمد باقر سجودی