صفحه نخست عقاید (کلام) زیارت مسنون حکم نماز خواندن به سوی قبر:

حکم نماز خواندن به سوی قبر:

رسول اللهص از خواندن نماز به سوی قبور، منع کرده و فرموده‌اند: «لَا تُصَلّوا إلى القبور ولَا تَجلِسوا عَلَيها». (روایت امام بخاری ومسلم).

یعنی: «به سوی قبرها نماز نخوانید و روی آن‌ها ننشینید» [۳۳]. امام نووی/ این قول را ترجیح می‌دهد و می‌گوید: رو به قبور نمودن در نماز بمعنی تعظیم فوق العاده قبور است و تعظیم نهایی شایسته خداوند است. در جای دیگر می‌گوید: این کار مکروه است. اگر کسی به قصد تبرک رو به سوی قبور، نماز بخواند بدعتی را در دین بوجود آورده است که خداوند اجازه ایجاد آن را نداده است. مراد کراهت تنزیهی است [۳۴].

[۳۳] صفة صلاة النبی، ص ۵۵. [۳۴] احکام جنایز ص۱۵٩.