صفحه نخست عقاید (کلام) زیارت مسنون کسی که بر سر و صورت خود بزند، از ما نیست:

کسی که بر سر و صورت خود بزند، از ما نیست:

روایت است: عَنْ عبداللهس قالَ: قالَ النَّبيُّص: «ليسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدودَ، وشَقَّ الْجُيوبَ، ودَعا بدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» [۱۵].

یعنی: «عبدالله بن مسعودس روایت می‌کند که رسول الله فرمود: کسی که هنگام مصیت به سر و صورت خود بزند و گریبانش را پاره کند و سخن جاهلی بر زبان آورد، از ما نیست» [۱۶].

حضرت رسول اکرمص در وقت وفات به حضرت زهرال دستور داد که بعد از وفات من بر سر و صورت خود نزن و موها را آویزان مکن و با ویل و عویل فریاد نزن، و زن نوحه گر دعوت مکن [۱٧].

[۱۵] بخاری ۱۲٩۸، مسلم ۱۰۳ ، ترمذی،۱۰۰۰ ، نسائی۱۸۶۲ ، ابن ماجه ۱۵۸۴ ، مسنداحمد ۴۱۱۱ . [۱۶] مختصر صحیح بخاری . ج ۱ ص ۳٧۳. [۱٧] شهسوار کربلا، ص ۵۴، به نقل از کتاب فروغ کافی، ج ۲، ص ۲۱۴.