صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو کتاب و سنت فصل شانزدهم
هشدار در مورد اين‌كه ضروري نيست ...

فصل شانزدهم
هشدار در مورد اين‌كه ضروري نيست هرچه در مسند احمد / جمع‌آوري شده صحيح باشد

شيعه می‌گوید: يكي دیگر از دلايل امامت علي روايتي است که احمد بن حنبل از انس بن مالک روایت نموده که گفت: به سلمان گفتیم: از پیامبر ج سؤال كن که نائب و ولی ایشان کیست؟ پس سلمان عرض كرد: ای رسول خدا! نائب و ولی و امین تو کیست؟ پیامبر ج فرمود: «ای سلمان نائب و وصی موسی چه کسی بود؟ گفت: یوشع بن نون. فرمود: نائب و وصیّ من که قرض‌هايم را پرداخت كند و وعده‌هایم را عملي كند علی بن ابی طالب است».

جواب: این حدیث به اتفاق اهل حدیث دروغ و موضوع است[۸۶] و در مسند امام احمد هم نیامده است.

امام احمد کتابی را در موضوع «فضائل اصحاب» نوشته که در آن به بیان فضائل ابوبکر و عمر و عثمان و علی ش و گروهی از اصحاب، پرداخته و هر چه در این رابطه روایت شده اعم از صحیح و ضعیف، آن را ذکر نموده است[۸۷] . پس همه آنچه او روایت نموده، صحیح نیست. سپس ناگفته نماند در آن کتاب، زياده‌هايي هست که قسمتی از آنها را پسرش عبدالله، افزوده و قسمت دیگری هم از روایات قطيعی، از استادانش می‌باشد.

و آن اضافاتی که قطيعی افزوده، بیشتر دروغ و نادرست هستند. چنانکه بعداً به گوشه‌ای از آنها اشاره خواهد شد. و استادان قطيعی از کسانی روایت نموده‌اند که در طبقه و ردیف امام احمد قرار داشته‌اند. و آن رافضی‌های نادان همين‌كه حدیثی را در آن دیده‌اند؛ فکر کرده‌اند احمد بن حنبل آن را روایت کرده است، در حالی که از روايت قطيعی از استادانش و از کسانی است که از طبقه‌ی‌ امام احمد / روایت نموده‌اند. و در مسند هم زياده‌هايي وجود دارد که مربوط به پسرش عبد الله هستند، به خصوص مسند علی ابن ابی‌طالب که زياده‌هاي فراواني در آن وجود دارد[۸۸] .

[۸۶] ابن جوزی این حدیث را در الـموضوعات: ج۱، ص۳۷۴-۳۷۵ از چهار طریق ذکر می‌نماید که همه‌شان غیر صحیح و موضوع می‌باشند. و سیوطی نیز از او پیروی نموده و در اللآلئ الـمصنوعة:ج۱، ص۳۵۸-۳۵۹ آن را آورده است. [۸۷] و آن، کتابی است که استاد وصی الله بن محمد عباس آن را بررسی نموده و دانشگاه/ پوهنتون ام القری آن را در سال۱۴۰۳/۱۹۸۳چاپ و پخش نموده است. [۸۸] ابوعبد الرحمن گفت: اضافات عبد الله بن امام احمد در مسند علی ابن ابی طالب نردیک به ۲۴۰ مورد است. که این تعداد ۲۸ درصد از مجموع روایات مر بوط به مسند علی ابن ابی طالب، که روی هم رفته ۸۵۳ روایت است، می‌باشند. و برای استفاده بیشتر به ذکر ارقام آن اضافات که از امام احمد نقل شده‌اند در (چاپ المعارف) بخش دوم، اشاره می‌کنم: ۵۶۴، ۵۷۱، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۸، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۳، ۷۰۶، ۷۷۷، ۷۹۰، ۷۹۳، ۷۹۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۲۳، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۵۵، ۸۵۸، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۷۱، ۸۷۵، ۸۷۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۷، ۹۰۲، ۹۰۴، ۹۰۸، ۹۱۰، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۲،۹۲۶، ۹۲۸، ۹۳۴، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۲، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۸، ۹۶۱، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۸، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵،۱۰۱۶، ۱۰۲۷،۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲،۱۰۴۱، ۱۰۴۴،۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱،۱۰۷۴،۱۰۷۵، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۷، ۱۰۸۹، ۱۰۹۲، ۱۰۹۵، ۱۱۰۲،۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶،۱۱۱۱، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۸،۱۱۲۱،۱۱۲۵،۱۱۲۸،۱۱۲۹،۱۱۳۰،۱۱۳۱،۱۱۳۶،۱۱۳۷،۱۱۳۸،۱۱۴۰،۱۱۴۲،۱۱۴۳،۱۱۴۸،۱۱۵۵،۱۱۶۴،۱۱۶۵،۱۱۶۶،۱۱۷۰،۱۱۷۶،۱۱۷۹،۱۱۸۷،۱۱۸۸،۱۱۸۹،۱۱۹۶،۱۱۹۷،۱۱۹۸،۱۲۰۱،۱۲۰۲،۱۲۰۷،۱۲۱۲، ۱۲۱۳،۱۲۱۴،۱۲۱۶،۱۲۱۷، ۱۲۲۴،۱۲۲۵ ،۱۲۲۶،۱۲۲۷،۱۲۳۱ ،۱۲۳۲، ۱۲۳۳،۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷،۱۲۴۸،۱۲۵۱،۱۲۵۲ ۱۲۵۳،۱۲۵۹،۱۲۶۰،۱۲۶۱،۱۲۶۴،۱۲۶۵،۱۲۶۶،۱۲۶۷،۱۲۶۸،۱۲۶۹،۱۲۷۰،۱۲۷۷،۱۲۷۸،۱۲۷۹،۱۲۸۰،۱۲۸۱،۱۲۸۳،۱۲۸۴،۱۲۸۵،۱۲۸۶،۱۲۹۲،۱۲۹۳،۱۲۹۴،۱۲۹۵،۱۲۹۶،۱۲۹۹،۱۳۰۰،۱۳۰۱،۱۳۰۲،۱۳۰۳،۱۳۱۰،۱۳۱۲،۱۳۱۷،۱۳۱۸،۱۳۱۹،۱۳۲۱،۱۳۲۲،۱۳۲۸،۱۳۲۹،۱۳۳۱،۱۳۳۲،۱۱۳۴،۱۱۳۶،۱۱۳۷،۱۳۳۸،۱۳۴۲،۱۳۴۳،۱۳۴۴،۱۳۴۹،۱۳۵۰،۱۳۵۱،۱۳۵۲،۱۳۵۳،۱۳۵۹،۱۳۶۶،۱۳۷۲،۱۳۷۶،۱۳۷۷،۱۳۷۸،۱۳۷۹، ۱۳۸۰.