صفحه نخست عقاید (کلام) امامت در پرتو کتاب و سنت فصل هشتم
اثبات اين كه حديث پرنده از دروغ‌هاي...

فصل هشتم
اثبات اين كه حديث پرنده از دروغ‌هاي ساختگي است

شيعه گفته: دلیل هشتم بر امامت علی روايت پرنده (طائر) است. مجموعاً روايت كرده‌اند كه پيامبر ج پرنده‌اي آورد و گفت: «خداوندا! كسي كه از همه نزد تو و نزد من محبوب‌تر است پيش من بفرست تا از اين پرنده با من بخورد، سپس علي آمد و در را زد. انس گفت: پيامبر ج براي كاري بيرون رفته است. سپس برگشت. سپس پيامبر ج مانند بار اول دعا كرد، بعد علي در را زد، انس گفت: مگر نگفتم كه پيامبر براي حاجتي بيرون رفته است؟ پس علي برگشت. پيامبر ج باز هم آن دعا را تكرار كرد و علي به طرف منزل پيامبر باز آمد و اين مرتبه شديدتر از دو مرتبه‌ي قبل در را كوبيد. پيامبر ج كوبيدن در را شنيد و اجازه‌ي ورود را به او داد و گفت: چرا دير آمدي؟ گفت: آمدم، ولي انس مرا برگرداند، سپس آمدم و انس مرا برگرداند و باز هم آمدم و براي بار سوم انس مرا برگرداند. پيامبر ج فرمود: اي انس چرا اين كار را كردي؟ گفت: دوست داشتم كه اين دعا براي يكي از انصار اجابت شود، پيامبر ج فرمود: اي انس مگر در ميان انصار بهتر از علي يافت مي‌شود؟ آيا در ميان انصار بزرگتر از علي وجود دارد؟

پس اگر علي از همه كس نزد خداوند محبوب‌تر است واجب است او امام باشد.