صفحه نخست عقاید (کلام) نظام سیاسی اسلام آیا دموکراسی با این مفهوم و اصول خود با اسلام سازگ...

آیا دموکراسی با این مفهوم و اصول خود با اسلام سازگار است؟

برای توضیح این پرسش وپاسخ آن به مقایسه زیر می‌پردازیم: