صفحه نخست عقاید (کلام) نظام سیاسی اسلام ۲- ایجاد محاکم تفتیش عقاید وقیام کلیسا برضد علم:

۲- ایجاد محاکم تفتیش عقاید وقیام کلیسا برضد علم:

زمانی که علوم مختلف از طریق ترجمۀ کتب از دولت اسلامی به اروپا راه یافت، یکنوع جنگ فکری آغاز گردید مخصوصاً بعد از شکست نصرانی‌ها در برابرمسلمین در جنگ‌های صلیبی، نصرانی‌ها متوجه عوامل شکست خود شدند. آنگاه بود که دیوانگی کلیسا به اوج خود رسیده و «علم» را ممنوع قرار داده هرکسیکه زمین را کروی می‌دانست، مباح الدم قرار داد.

واین علوم را دانشمندان اروپایی از تألیفات علماء مسلمانان نقل کرده بودند. زمانی که نصارا درصحیح بودن عقیدۀ که کلیسا تقدیم می‌کرد، مشکوک شدند، مخصوصاً وقتی دیدند که این عقیده هر نوع تفکر واندیشیدن را ممنوع قرار داده برایشان می‌گوید: «ایمان بیاور ومناقشه مکن» و تمرد گروه‌های «آزاد اندیش» از اوامر کلیسای ستمگر زیاد شد، در مقابل آن کلیسا به ابداع وایجاد دستگاه‌های شکنجه وتعذیب اقدام کرده مردم را مورد هجوم قرار داد، وبا ایجاد «محاکم تفتیش عقاید» ظلم واستبداد وشکنجه‌هایی را بر مردم روا داشتند که یاد آوری آن موی را بربدن انسان ایستاد می‌کند.

ولی این آخرین جنایتی نبود که کلیسا مرتکب گردیده مردم را از این دین متنفر می‌ساخت.

بلکه دین دردست کلیسا به بزر گترین مانع در برابر زندگی شرافتمندانه تبدیل گردیده ودر ضدیت با علم، تمدن، پیشرفت وترقی قرار گرفت. انسان وانگیزه‌ها وغریزه‌های حیاتی او را مورد تحقیر قرار داده حیات دنیا را مهمل وبیهوده خواند.