الف- معنی سیکولاریزم:

معنی درست کلمۀ سیکولاریزم لا دینی، حق هجوم بر دین ومفاهیم دینی، زدودن دین از واقعیت زندگی، وعدم دخالت دین درحکومت است.