۲- هدف شورا‌:

در شورای اسلامی هدف خواست خداوند واصول شناخته شدۀ اسلام، وتأمین نیازها برای حل مشکلات، وپیشبرد امور جامعۀ اسلامی در تمام زمینه‌های مثبت در چارچوبۀ تعلیمات اسلام است.

در حالیکه هدف در مجالس قانونگزاری دموکراسی(پارلمان) دنباله روی ازخواسته‌های مردم است، خواه این خواسته‌ها انحرافی وموجب انحطاط جامعه و یامثبت وسازنده باشد.