۴- شجاعت وخرد مندی‌:

ازسیرت پیامبر ج وخلفای راشدین- بخصوص نحوۀ انتخاب اعضای شورای نخبگان، شورای عالی وشورای شش نفری غرض تعیین خلیفۀ بعدی از جانب عمر واز دلایلی که در بالا ارائه گردید، بخوبی استفاده می‌شود که افراد جاهل، راحمق وترسو نمی‌توانند اعضای شورا - به ویژه درکار‌های مهم- بوده باشند؛ زیرا مشاور احمق، حقایق را درنظر انسان دگرگون می‌سازد گرچند نیت خیراندیشی را هم داشته باشد. ومشاور ترسو مانع ازاقدام به موقع وقاطعیت در امور می‌گردد.