۲- امانت داری‌:

شخص مشاور باید «امین» بوده باشد، تاحق امانت را رعایت کرده، آنچه را خیر و صلاح تشخیص می‌دهد، ارائه نماید، دلیل این شرط حدیث آتی است:

«الدین النصیحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم».

«نصیحت وخیر اندیشی اصل واساس دین است. گفتیم: برای که باید نصیحت نمود؟ فرمود: برای الله، کتاب وی، پیامبر وی وبرای همۀ مسلمانان».

وهم چنان روایت امام بخاری– که قبلاً گذشت- در مورد شرط قرار دادن امانت داری، علم وتخصص مشاور صراحت دارد: «وكانت الأئمة بعد النبيج یستشیرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة...».