۵- تشخیص اشخاص مخلص‌:

یکی دیگر از فواید مشورت این است که انسان ارزش شخصیت افراد ومیزان دوستی ودشمنی آن‌ها را باخود درک خواهد کرد، واین شناسایی راه را برای پیروزی او هموار می‌کند.