صفحه نخست عقاید (کلام) نظام سیاسی اسلام ۴- توزیع مسؤولیت برعهدۀ همه افراد ‌:

۴- توزیع مسؤولیت برعهدۀ همه افراد ‌:

کسی که در انجام کارهای خود با دیگران مشورت می‌کند، اگر مواجه با پیروزی شود کمتر مورد حسد واقع می‌گردد؛ زیرا دیگران پیروزی وی را از خودشان می‌دانند ومعمولاً انسان نسبت به کاری که خودش انجام داده حسد نمی‌ورزد، واگر احیاناً مواجه باشکست گردد، زبان اعتراض وملامت وشماتت مردم براو بسته است، زیرا کسی به نتیجۀ کار خودش اعتراض نمی‌کند، نه تنها اعتراض نخواهد کرد بلکه دلسوزی وغمخواری نیز می‌کند.