صفحه نخست عقاید (کلام) نظام سیاسی اسلام ۳- احساس مسؤولیت افراد در مقابل جامعه ‌:

۳- احساس مسؤولیت افراد در مقابل جامعه ‌:

در صورت تطبیق قانون شورای اسلامی، هر فردی از افراد جامعه خود را عنصر مؤثر جامعه پنداشته ودر برابر آن احساس مسؤولیت می‌نماید، وحمایت آن را وجیبۀ دینی واجتماعی خود می‌داند.