فواید شورا‌:

۱- نجات از لغزش واشتباه:

شورا زمینه ساز جلوۀ حق وحقیقت، ورشد استعداد‌ها است؛ زیرا مردمی که کارهای مهم خود را با مشورت وصلاح اندیشی یکدیگر انجام می‌دهند وصاحب نظران آن‌ها به مشورت می‌نشینند، کمتر گرفتار لغزش می‌شوند. به عکس افرادیکه: گرفتار استبداد رأی هستند وخود را بی‌نیاز از افکار دیگران می‌دانند- هرچند از نظر فکری فوق العاده باشند- غالباً گرفتار اشتباهات خطرناک ودردناکی می‌شوند.

از این گذشته استبداد رأی، شخصیت را در تودۀ مردم می‌کشد، وافکار را متوقف می‌سازد، واستعداد‌های آماده را نابود می‌کند، وبه این ترتیب بزر گترین سرمایه‌های انسانی یک ملت از دست می‌رود.