الف- مفهوم عدالت:

عدالت واژۀ عربی است ضد ستم، جور وبیداد، به معنی: استقامت، دادگری، داوری به حق، میانه روی و توازن درکارها بدون تمایل به سمتِ زیاده روی وکوتاهی. عدل: امر متوسط میان افراط وتفریط راگویند.

تعبیر دیگری که قرآن از مفهوم عدالت دارد، واژۀ «قسط» است، گرچند ازلحاظ لغوی تفاوتی میان عدالت وقسط وجود دارد، ولی در مفهوم عام که عبارت از: رعایت اعتدال درهمه چیز وهمه کار، وهرچیز را به جای خویش قراردادن است،باهم مساوی‌اند.

عدل وعدالت دراصطلاح فقهی: اجتناب کردن از گناهان کبیره، واصرار نکردن برگناهان صغیره، وانصراف از کارهای پست وخلاف مروت.