صفحه نخست عقاید (کلام) نظام سیاسی اسلام ۳- مساوات در برخورد اجتماعی:

۳- مساوات در برخورد اجتماعی:

اسلام وحدت ومساوات را درهمۀ ابعاد، از جمله امور اجتماعی، تأکید کرده، وتمام مظاهر تفرقه وپراگندگی ساخته وپرداختۀ بشریت را باطل اعلام می‌نماید.

در حدیثی از ابوذر غفاری می‌خوانیم که‌: یکبار ابوذر با بردۀ سیاهی اختلاف پیدا کرد، وابوذر نسبت به آن برده به عنوان توهین گفت‌: «ای پسر زن سیاه پوست». پیامبر ج عصبانی شد وابو ذر را مورد خطاب قرار داده فرمود‌: «إِنَّكَ إِمرَؤٌ فِیكَ جَاهِلیة». [۳٩] «در تو تعصب جاهلیت وجود دارد».

پیامبر ج با این سخنان خود مبدأ مساوات را تأیید وتثبیت نموده، هرنوع تعصب و تبعیض را از شعار جاهلیت شمرد.

[۳٩] متفق علیه