مظاهر مساوات

۱- مساوات دراحکام شرعی:

اسلام مسلمانان را از هرنژاد، از هر رنگ، از هرمنطقه با تفاوت موقعیت‌های جغرافیای واجتماعی و با اختلاف وضع اقتصادی وسیاسی آن زیر پرچم واحدی جمع آوری نموده، مکلف ساخته است که همگی خدای واحد را پرستش کنند، واز کتاب آسمانی واحد، وپیامبر واحد اطاعت برند.

در برابر تمام احکام شرعی همگی- صرف نظر از رنگ وقبیله و...- مکلفیت دارند، در وقت فرارسیدن نماز همگی باید این فریضۀ الهی را ادا بکند، ودر یک ماه ودر یک وقت همه روزه بگیرند.

از بزرگ‌ترین مظاهر این وحدت فریضۀ حج، بخصوص در میدان عرفات است که مسلمانان از تمام نقاط جهان در این کنفرانس حضور یافته همه دریک نوع لباس وباسروپای برهنه- که شاهی برگدائی امتیازی ندارد- در نهایت خشوع وبا قلبی سرشار از صفا واخلاص در پیشگاه خدا راز ونیاز می‌کنند.