۱- تقوی‌:

قرآن کریم ارزش واقعی انسان را در تقوی وپرهیزگاری اوقرار داده می‌فرماید‌: ﴿إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ﴾.

«گرامی‌ترین شما نزد خداوند پرهیزگار‌ترین شما است».

این تقوی وپرهیزگاری است که انسان در برابر دین، وظیفه وجامعه احساس مسؤلیت می‌کند.

واین تقوی است که انسان بوسیلۀ آن در برابر شهوت ایستادگی کرده واو را به راستی ودرستی وعدالت پایبند می‌سازد.