صفحه نخست عقاید (کلام) نظام سیاسی اسلام معیار ارزش و برتری در اسلام:

معیار ارزش و برتری در اسلام:

نه تنها اسلام، بلکه ملت‌ها وفرهنگ‌های دیگر نیز این ارزش وبرتری افراد را دارند. معیار ارزش وبرتری با تفاوت فرهنگ‌ها کاملاً متفاوات است، وگاه ارزش‌های کاذب جای ارزش‌های راستین را می‌گیرد.

اسلام ملاک احترام وشخصیت انسان‌ها را درصفات آتی می‌شمارد‌: