۱- مساوات:

مساوات در لغت به معنی‌: برابری در میان دوچیز، یکسانی، برابری حق، تساوی حقوق وهمانند.